• Slovensky
  • English
Advanced technology
for clean energy from heavy oils and waste streams
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
answers energy demand
answers energy demand

Recyklácia odpadov

Recyklácia odpadov, olejových kalov vznikajúcich pri ťažbe, doprave a spracovaní ropy a recyklácia odpadov ktoré vznikli z výrobkov na báze ropy (guma, oleje, plasty) sú oblasti pre ktoré bol proces vyvinutý. Charakteristickou črtou je flexibilita procesu BLOWDEC ku zloženiu vstupného odpadového materiálu, vysoká energetická účinnosť a produkcia cenných energetických olejov nahradzujúcich ropné produkty.

Pre niektoré oblasti využitia procesu BLOWDEC, napríklad získavanie uhľovodíkov  z kyslých kalov z rafinácie olejov kyselinou sírovou (gudrónov), doteraz nie sú vo svete známe ekonomicky akceptovateľné recyklačné  technológie.Overenou a veľmi perspektívnou oblasťou využitia technológie BLOWDEC v odpadovom hospodárstve je skvapalňovanie zmesových odpadových plastov,  ako aj skvapalňovanie odpadovej gumy a pneumatík.

recycle

 

Prevádzkové skúsenosti

V roku 2003 naša spoločnosť neďaleko Bratislavy vybudovala a  uviedla do testovacej prevádzky výskumno-vývojovú jednotku BLOWDEC s 45 kW reaktorom. Tu sa v prvej etape postupne vykonali skúšky s rôznymi druhmi reálnych aj simulovaných odpadových materiálov. Súčasne sa inovovalo a optimalizovalo technologické zariadenie.

Testy ukázali, že všetky uvažované druhy odpadov je možné spracovať za ekonomicky priaznivých podmienok a získať hodnotný, komerčne zaujímavý energetický olej, prípadne uhľovodíkový plyn. Testované boli olejové (ropné) kaly, odpadové minerálne oleje, čisté aj odpadové zmesové plasty, ojazdené pneumatiky, ale aj zložité časti elektronického šrotu (plošné dosky tlačených obvodov).

technologia

 

Získané poznatky a know-how sme zúročili v roku 2009, kedy spoločnosť vybudovala univerzálne zariadenie BLOWDEC s 200 kW reaktorom, ktoré umožňuje spracovať kvapalné (oleje), kašovité (kaly) a tuhé (plasty, guma) odpady. Technologické zariadenie je mobilné, čo umožňuje spracovať odpady podľa potreby na ľubovoľnom mieste. Napríklad v mieste ich väčšieho výskytu, pri zbernom center separovaného zberu odpadov, pri  starých skládkach odpadov a podobne.

 

Realizácia Fusion IS, s.r.o