• Slovensky
  • English
Advanced technology
for clean energy from heavy oils and waste streams
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
answers energy demand
answers energy demand

Využitie

Proces a technológiu BLOWDEC je možné uplatniť ako výhodnú alternatívu k existujúcim technológiám vo viacerých oblastiach. Pre niektoré oblasti využitia procesu doteraz nie sú vo svete známe ekonomicky akceptované technológie spracovania (gudróny).

Recyklácia odpadov s obsahom ropných látok je oblasťou pre ktorú bol proces vyvinutý. Charakteristickou črtou je vysoká flexibilita ku zloženiu vstupného odpadového materiálu.

Väčšina odpadov s obsahom uhľovodíkov vznikajúcich pri ťažbe, doprave a spracovaní ropy, ako aj pri používaní ropných produktov je zmes olej - voda - tuhá látka. Jednotlivé druhy odpadov sa líšia iba rôznym pomerom jednotlivých zložiek a stabilitou disperzného systému, ktorým odpad často je. Zo širokého spektra takýchto odpadov krajnými príkladmi sú  odpadový motorový olej na jednej strane a odvodnený olejový kal z rafinérie na druhej. Oba druhy odpadov je možné úspešne v procese BLOWDEC spracovať a zároveň získať olej späť. Keďže v procese dochádza aj ku krakovaniu prítomných uhľovodíkov, ekonomická hodnota získaného oleja je zaujímavá.

blowdec technologia

Overenou a veľmi perspektívnou oblasťou využitia technológie BLOWDEC v odpadovom hospodárstve je skvapalňovanie  odpadových plastov, predovšetkým polyolefínov (PE, PP), polystyrénu (PS) ako aj ďalších rozšírených plastov.

Krakovanie ťažkých uhľovodíkov prestavuje ďalšiu atraktívnu oblasť použitia technológie BLOWDEC. Štiepenie - krakovanie veľmi ťažkých ropných frakcií je investične veľmi  náročný postup pri hĺbkovom spracovaní ropy v sofistikovaných rafinériách.

Ako surovinu pre BLOWDEC sa využijú ťažké zvyšky po atmosférickej a vákuovej destilácii ropy, prípadne jej chemickom spracovaní.

Využitie alternatívnych surovinových zdrojov, ťažkých rôp (Albánsko, Kazachstan), olejonosných bridlíc a pieskov (Athabaska - Kanada, Estónsko) alebo prírodných bitúmenov (Trinidad - Južná Amerika)  prestavuje budúcu sľubnú oblasť použitia technológie BLOWDEC. Existujúce technológie umožňujú s dostatočným ekonomickým efektom zhodnotenie obrovských ložísk takýchto uhľovodíkov, avšak využitie procesu BLOWDEC môže zvýšiť atraktivitu týchto zdrojov uhľovodíkov.

 

Realizácia Fusion IS, s.r.o