• Slovensky
  • English
Advanced technology
for clean energy from heavy oils and waste streams
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
answers energy demand
answers energy demand

Princíp

BLOWDEC (BLOWing DEComposition - vírivý rozklad) predstavuje pôvodnú metódu a originálne zariadenie podľa domáceho patentu č. SK 279 397. Na slovenský vynález boli udelené patenty aj v zahraničí: USA Patent US 6,165,349, Britský patent GB 233 7265 B, Ruský patent RU 218 1126, Český patent  CZ 292 493, Kanadský patent CA 2,283,138; v Nórsku Nr. 324 381, v Japonsku č. 4055 829 a v Nemecku DE 197 82 262 B4.

Technológia využívajúca vynález je overená pri recyklácii odpadových látok s vysokým obsahom organických podielov, predovšetkým pri regenerácii odpadových ropných olejov, a pri skvapalňovaní odpadových zmesových plastov. Ďalšou overenou oblasťou uplatnenia vynálezu je spracovanie - extrakcia oleja z uhľovodíkových kalov vznikajúcich pri ťažbe, doprave a spracovaní ropy a pri používaní výrobkov z nej.

Zásadnou výhodou technológie pri porovnaní s konkurenčnými postupmi recyklácie a zhodnocovania odpadov je ekonomika prevádzky, ktorá je vďaka vysokej energetickej účinnosti a relatívnej jednoduchosti zariadenia zisková aj pri spracovaní menších objemov surovín.

Základným princípom procesu zhodnotenia odpadov a deštrukcie obtiažnych látok je ich spracovanie v horúcom vírivom lôžku vytvorenom z tuhých častíc, napríklad v horúcom piesku, v špeciálnom zariadení - v reaktore BLOWDEC. Pri spracovaní odpadov s obsahom kvapalných a tuhých uhľovodíkov dochádza súčasne so separáciou kvapalných podielov ku krakovaniu uhľovodíkov na ekonomicky zaujímaný produkt. Chemický reaktor podľa vynálezu predstavuje principiálne novum v technickej oblasti chemických reaktorov pre štiepne a separačné procesy.

princip blowdec

Kľúčovým uzlom zariadenia je špeciálna procesná komora – reaktor BLOWDEC. Svojou konštrukciou pripomína kladivový mlyn. Reaktor pozostáva z plynotesnej valcovej komory a  rotora unášajúceho oteruvzdorné (napr. keramické) lopatky. Otáčavý pohyb rotora v procesnej komore zabezpečuje vhodný motor. Otáčavý pohyb lopatiek rotora v reakčnej komore spôsobuje intenzívne miešanie a vírenie reakčnej zmesi zloženej z tuhej anorganickej látky (piesok) a organickej zložky (tuhé/kvapalné uhľovodíky). V dôsledku trenia lopatiek rotora o reakčnú zmes a vzniku hydrodynamických síl sa generuje teplo. Častice tuhej anorganickej látky, napríklad piesku, zároveň vytvárajú pri valcovej stene komory vírivé horúce „lôžko“ s  fluidnými vlastnosťami. Zásadnú úlohu zohráva aj značný celkový povrch tuhých častíc s rozlohou niekoľko tisíc metrov štvorcových, ktorý predstavuje vysoko účinnú teplovýmennú plochu.

 

Vo vírivom lôžku prebieha podstatná časť chemických reakcií a fyzikálnych procesov. Najdôležitejšie chemické deje prebiehajúce vo vírivom fluidizovanom pieskovom lôžku sú štiepne reakcie všetkých typov – termálne i katalytické (SiO2), ako aj ich kombinácie. Primárne reakčné produkty štiepenia väčších molekúl vstupujú do rekombinačných a izomerizačných reakcií. Niektoré plasty podliehajú náhodnej (polyolefíny – HDPE a LDPE, PP), iné nenáhodnej depolymerizácii (polystyrén).

 

Prevažná časť ťažkých a tuhých uhľovodíkov sa v pieskovom fluidnom lôžku štiepi na ľahšie zložky, tieto sa následne vyparujú a vo forme procesného plynu opúšťajú komoru reaktora. Súčasne sa vyparujú látky s nižšou teplotou varu (voda). Vzhľadom k tomu, že všetky fyzikálne a chemické deje pri ktorých dochádza k transformácii energie a hmoty, prebiehajú súčasne v jedinom pracovnom stupni, dosahuje sa veľmi vysoká energetická účinnosť procesu. V minimálnej závislosti od zloženia organických látok vstupujúcich  do procesu BLOWDEC získané uhľovodíky prevažne zodpovedajú zložením kvalitnému energetickému (vykurovaciemu) oleju s nízkym, resp. nulovým obsahom síry (z plastov). Pri procese BLOWDEC dochádza k fyzikálnym a chemickým dejom, ktorých dôsledkom je okrem takmer 100% výťažku uhľovodíkov aj zmena kvality získaného oleja v porovnaní  s pôvodnými organickými látkami vstupujúcimi do procesu. Zároveň dochádza k účinnému rozdeleniu látok tvoriacich pôvodný odpadový materiál, pričom sa získava čistý hodnotný olej bez znečisťujúcich látok, oddelená odpadová voda a tuhá fáza (ak boli prítomné), v ktorej sú pevne zafixované časti anorganických polutantov v mineralizovanej forme. Oxidy dusíka a síry nie sú produkované.

Realizácia Fusion IS, s.r.o