• Slovensky
  • English
Advanced technology
for clean energy from heavy oils and waste streams
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
provide environmental solutions
provide environmental solutions
heavy oil upgrading
heavy oil upgrading
waste plastics & tyres liquefying
waste plastics & tyres liquefying
oil sludge & waste oil processing
oil sludge & waste oil processing
answers energy demand
answers energy demand

Mixed Plastics

Najväčším potenciálom využitia technológie BLOWDEC v odpadovom hospodárstve na Slovensku, v Európe i ostatnom svete je spracovanie zmesových odpadových plastov na alternatívne ekologické palivo – bezsírny vykurovací olej a uhľovodíkový plyn. Úroveň recyklácie plastov je vo viacerých krajinách  EÚ na pomerne nízkej úrovni. Direktíva Európskej komisie, podľa ktorej sa musí v nasledujúcich rokoch znížiť množstvo odpadov ukladaných na skládky vytvára priestor na uplatnenie investične menej náročných technológií recyklácie.

V roku 2008 sa v krajinách EÚ spotrebovalo 60 miliónov ton nových plastov, čo je 25% celosvetovej spotreby plastov. V nových členských krajinách EU sa očakáva rýchlejší rast spotreby plastov - z dnešných 40-55 kilogramov na obyvateľa za rok na „západoeurópsku“ úroveň zhruba 100 kg na obyvateľa (2005). Pritom v starých krajinách EU sa očakáva nárast spotreby plastov na úroveň 140 kg v roku 2015. Produkcia plastových odpadov v EU v roku 2008 predstavovala množstvo 24,9 miliónov ton, pričom 12,8 milióna ton sa zhodnotilo a ohromujúcich 12,1 milióna ton bolo uložených na skládkach.
(Zdroj: PlasticsEurope, Association of Plastic Manufacturers, Avenue E. van Nieuwenhuyse 4, Brussels, Belgium)

Uvedené množstvo 12,5 milióna ton odpadových  plastov uložených na európskych skládkach by po premene na kvapalné uhľovodíky pokrylo dvojročnú spotrebu ropy Slovenska.

Rast spotreby, chýbajúce kapacity na spracovanie, resp. zhodnotenie odpadových plastov a tlak na zníženie množstva plastov ukladaných na skládkach vytvárajú priestor na využitie technológie BLOWDEC.

Technológia BLOWDEC umožňuje skvapalniť – depolymerizovať prevažnú väčšinu známych masovo vyrábaných polymérov  najmä  polyolefínov HDPE, LDPE, PP a ich kopolymérov, polystyrénov PP a EPS, ako aj ďalších známych plastov  PUR, PA, PMMA, PET atď..

velin


PVC ako surovina s ohľadom na prítomnosť chlóru (56% hmotnosti) nie je vítaná, jej výskyt v zmesových odpadových plastoch zo separovaného zberu odpadov je však minimálny. Identifikácia a separácia PVC je technicky zvládnutá a technológia  BLOWDEC je schopná blokovať uvoľnený chlór.

V prípade spracovania polyolefínov (HDPE, LD a PP) a požiadavke na nízke teploty tuhnutia kvapalného produktu sa depolymerizácia vykonáva katalyzovanou reakciu s využitím tzv. kyslých katalyzátorov. Pre potreby technológie BLOWDEC sme vyvinuli cenovo prístupné  katalyzátory na báze modifikovaných slovenských zeolitov. Voľbou reakčných podmienok a typu katalyzátora je možné vyrobiť produkty s cielenými vlastnosťami a dosiahnuť teploty tuhnutia kvapalného produktu pod -20oC.

 

odpadovy plast

Realizácia Fusion IS, s.r.o